ทำเนียบบุคลากร

Spread the love
ชื่อ – สกุลตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง /เงินเดือน การศึกษา วันบรรจุเข้ารับราชการ ปีที่เกษียณอายุราชการ หน้าที่รับผิดชอบ
นายรังสรรค์ เกิดมงคลผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
4279 / 45,590กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริหารงาน
นางสมจิตร พรหมเมตตาครู ชำนาญการพิเศษ4615 /
57,780
ศศ.บ.(การประถมศึกษา)2563 ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางนิดดา ปัชชาเขียว
ครู ชำนาญการพิเศษ 4623 /
57,780
ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)2565 ครูประจำชั้นอนุบาล 3
นางชื่น ขลังวิเชียร ครู ชำนาญการพิเศษ 4284 /
55,860
ค.บ. (เกษตรศาสตร์) ครูประจำชั้น ป.1
นางณัชชา ขวัญจำเริญ ครู ชำนาญการพิเศษ 4953 /
38,690
ทษ.บ. (เทคโนเกษตร) ครูประจำชั้น ป.2
นางวราพร บรรลังเดช ครู ชำนาญการ4642 /
27,720
ศษ.บ.(สังคมศึกษา) ครูประจำชั้น ป.3
นายวิทยา สารินทร์ ครู ชำนาญการพิเศษ 4280 /
47,480
กศ.บ.(พลศึกษา)
นางสาวชรินฎาภรณ์ แข็งแอ ครู ชำนาญการพิเศษ 7392 /
32,220
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 2580 ครูประจำชั้น ป.4
นายธีระชน ขวัญศักดิ์ครู ชำนาญการพิเศษ5724 /
40,350
กศ.ม. (คณิตศาสตร์)1 มิถุนายน 25422580ครูประจำชั้นป.5
นางสาวพรชุดา แถลงสุขครูผู้ช่วย2285 /
16,350
ค.บ. (ภาษาไทย)ครูประจำชั้น ป.6
นางสิริโฉม กันตะบุตรเจ้าหน้าที่ธุรการ15,000